Ważne zmiany dotyczące Regulaminu obowiązujące podczas 28 Pielgrzymki

zobacz na osobnej stronie »

 

REGULAMIN PIELGRZYMKI 

Pielgrzymka jest formą rekolekcji odprawianych w drodze. Oprócz typowych dla rekolekcji praktyk pobożności, pielgrzymka zawiera w sobie praktykę intensywnej ascezy i pokuty. Aby było możliwe harmonijne połączenie tych praktyk pobożności i osiągnięcie celów Pieszej Międzynarodowej Pielgrzymki Tradycji Katolickiej, ustanowiono niniejszy Regulamin Pielgrzymki (zwany dalej Regulaminem).

Regulamin jest zbiorem zasad, które Pielgrzymi dobrowolnie zobowiązują się przestrzegać. Przestrzeganie Regulaminu jest bardzo pożyteczne z wielu powodów. Zyskujemy wiele dóbr duchowych dla samych siebie (np. rozwój w doskonałości chrześcijańskiej przez ukorzenie naszej woli), dla osób, których intencje niesiemy (np. poprzez wyrzeczenia) i wreszcie dla pozostałych Pielgrzymów (np. poprzez dobry przykład). Dlatego ten, kto wiernie przestrzega Regulamin, jest z pewnością dobrym apostołem. Ponadto, przestrzegając Regulamin, w znaczny sposób pomagamy osobom pracującym dla pielgrzymki (np. księżom, Służbie Ruchu, Służbie Porządkowej, Służbie Medycznej), które dzięki temu mogą więcej uwagi poświęcić np. modlitwie. Przestrzeganie Regulaminu nie obowiązuje nikogo pod rygorem grzechu, jednak należy pamiętać, że postępując niezgodnie z Regulaminem pozbawiamy dóbr duchowych nie tylko siebie samych, ale również innych Pielgrzymów.

Wszystkim Pielgrzymom życzymy błogosławionych owoców pielgrzymki!

1.Pielgrzymka

 1. Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej (dalej zwana Pielgrzymką) jest pielgrzymką środowisk katolickich pozostających pod duchową opieką Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X lub zgromadzeń współpracujących z tym Bractwem.
 2. Pielgrzymka wyrusza 4 sierpnia z Warszawy Radości, z kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, i zmierza na Jasną Górę, dokąd przybywa 14 sierpnia, a kończy się uroczystą Mszą św. 15 sierpnia.
 3. Pielgrzymi decydują się na udział w Pielgrzymce z pobudek religijnych i przez cały czas jej trwania dbają o utrzymanie ducha rekolekcji i pokuty.
 4. Organizatorem Pielgrzymki jest Fundacja im. o. Damiana de Veuster (zwana dalej Organizatorem).
 5. Pielgrzymkę tworzą wszyscy Pielgrzymi pod przewodnictwem Kierownika Pielgrzymki. Kierownikiem Pielgrzymki jest zawsze kapłan, któremu podlegają inne osoby pracujące na rzecz Pielgrzymki. Osoby te wykonują swoje zadania i wydają polecenia innym Pielgrzymom w imieniu Kierownika Pielgrzymki.
 6. Opiekę duchową nad Pielgrzymami sprawują księża, klerycy i zakonnicy oraz zakonnice z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X lub ze zgromadzeń współpracujących z tym Bractwem.
 7. Opiekę medyczną na Pielgrzymce zapewnia Służba Medyczna wg możliwości, kompetencji i uprawnień osób w niej pracujących.
 8. Służba Ruchu jest odpowiedzialna za kierowanie ruchem samochodów na drogach i przemarszem pielgrzymki.
 9. Wyżywienie Pielgrzymów zapewnia kuchnia pielgrzymkowa.
 10. Zakwaterowanie na noclegach zapewnia Kwatermistrz Pielgrzymki.
 11. Przewóz bagaży zapewnia Służba Transportu.
 12. Osoby pracujące w wymienionych służbach mogą korzystać z kuchni, możliwości mycia itp. poza kolejnością.
 13. Pielgrzymkę mogą wspierać swoją pomocą również inne osoby, wg swoich możliwości i potrzeb Pielgrzymki.
 14. Samochody prywatne Pielgrzymów mogą towarzyszyć Pielgrzymce, jeśli zainteresowani zgłoszą to przy zapisie, a Organizator uzna to za uzasadnione. Zgłoszenia te rozważane są indywidualnie. Każdy samochód towarzyszący Pielgrzymce musi być odpowiednio oznaczony.

2.Zapisy na pielgrzymkę

 1. Zapisy na Pielgrzymkę przyjmowane są w terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Pielgrzymem jest pełnoletnia osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i wniosła opłatę za uczestnictwo. Każdy dorosły Pielgrzym potwierdza swoim podpisem, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Jeśli rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego Pielgrzyma sami nie biorą udziału w Pielgrzymce, lecz pragną, aby ich dzieci wzięły w niej udział, muszą zapisać swoje dzieci na Pielgrzymkę oraz wypełnić Oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Pieszej Międzynarodowej Pielgrzymce Tradycji Katolickiej (zwanego dalej Oświadczeniem). W Oświadczeniu rodzice lub prawni opiekunowie muszą wskazać imiennie opiekuna osoby niepełnoletniej na czas pielgrzymki (zwanego dalej opiekunem). Opiekunem może być tylko pełnoletnia osoba biorąca udział w pielgrzymce. Wypełnione i podpisane przez rodziców Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w dniu rozpoczęcia Pielgrzymki lub w dniu, w którym niepełnoletni Pielgrzym dołącza do Pielgrzymki.
 4. Przy zapisie należy podać obowiązkowo imię i nazwisko Pielgrzyma, adres zamieszkania i numer telefonu. Ponadto można podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą Organizator powinien zawiadomić w razie potrzeby.
 5. Pielgrzymi otrzymują znaczek pielgrzymkowy, a także wyciąg z regulaminu oraz informację o trasie i o programie każdego dnia Pielgrzymki.
 6. Opłata za uczestnictwo pokrywa koszty organizacji Pielgrzymki i jest ogłaszana co roku przed rozpoczęciem terminu zapisów.

3.Pielgrzymi zobowiązują się w szczególności:

 1. Przestrzegać Regulamin, stosować się do poleceń opiekunów duchowych, Służby Porządkowej, Służby Ruchu, Służby Medycznej, Służby Transportu, Kwatermistrza.
 2. Brać udział w życiu Pielgrzymki poprzez: uczestnictwo we Mszy św., przyjmowanie sakramentów, włączanie się we wspólne modlitwy i śpiewy, słuchanie konferencji, zachowanie ciszy podczas świętego milczenia, oraz chętne noszenie krzyża, tablic, chorągwi, tuby i innych rzeczy.
 3. Ubierać się schludnie, stosownie do płci (niewiasty nie mogą nosić spodni) i w sposób zgodny z chrześcijańską skromnością tzn.: odzież nie może być obcisła ani prześwitująca, koszula czy koszulka musi mieć co najmniej krótki rękaw (ewentualny dekolt u kobiet – umiarkowany), spodnie muszą być długie co najmniej do kolan, sukienka lub spódnica – za kolano.
 4. Nosić w widocznym miejscu znaczek pielgrzymkowy.
 5. Zachować czystość na miejscach postoju i noclegu (śmiecie można wyrzucać tylko w miejscach wyznaczonych).
 6. Nie palić tytoniu, a jeśli to niemożliwe, czynić to jak najrzadziej, ale zawsze dyskretnie i z dala od Pielgrzymów i innych osób.
 7. Nie nabywać, nie zabierać ze sobą, ani nie spożywać alkoholu, chyba, że w gościnie u gospodarzy na noclegu, ale zawsze z umiarkowaniem. Pielgrzym sprawiający wrażenie, że nadużył alkoholu może zostać usunięty z Pielgrzymki.
 8. Nie używać telefonów komórkowych podczas marszu.
 9. Nie nosić w widocznym miejscu żadnych znaków, flag ani symboli jakichkolwiek stowarzyszeń czy organizacji bez wyraźnej zgody Kierownika Pielgrzymki.
 10. Nie rozpowszechniać żadnych publikacji bez zgody Kierownika Pielgrzymki.

4.Porządek przemarszu i postojów

 1. Podczas marszu Pielgrzymi tworzą kolumnę, której początek wyznacza krzyż, a koniec tablica z napisem „koniec kolumny pieszej”.
 2. Zabronione jest maszerowanie przed krzyżem oraz pozostawanie za tablicą z napisem „koniec kolumny pieszej”.
 3. Zabronione jest pozostawanie na drodze podczas postoju.

5.Porządek na noclegu

 1. Kwatermistrz przydziela zakwaterowanie w mieszkaniach i stodołach według potrzeb Pielgrzymów i w miarę możliwości. Decyzja Kwatermistrza o zakwaterowaniu Pielgrzymów jest ostateczna.
 2. Kwatermistrz wyznacza też miejsca do rozbijania namiotów oddzielnie dla niewiast i oddzielnie dla mężczyzn.
 3. W miarę możliwości Kwatermistrz przydziela również zakwaterowanie dla rodzin z małymi dziećmi, albo wyznacza dla nich miejsca do rozbijania namiotów.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 i kończy się na godzinę przed Mszą św. śpiewaną.
 5. Zabronione jest organizowanie noclegów we własnym zakresie. Jednak tolerowane jest zwyczajowe zakwaterowanie niektórych Pielgrzymów u zaprzyjaźnionych gospodarzy.
 6. Zabronione jest nocowanie kobiet wraz z mężczyznami, chyba że istnieje możliwość zakwaterowania rodziny z małymi dziećmi.
 7. Zabronione jest przebywanie niewiast w miejscach noclegu mężczyzn, oraz przebywanie mężczyzn w miejscach noclegu niewiast.
 8. Zabronione jest przebywanie razem niewiast i mężczyzn, w jakimkolwiek miejscu w czasie obowiązywania ciszy nocnej. Zakaz ten nie dotyczy rodzin.

6.Porządek zdawania i odbierania bagażu

 1. Pielgrzymi zdają bagaże do transportu rano po zakończeniu Mszy św. śpiewanej. Bagaże należy zdawać jak najszybciej; nie należy zwlekać ze zdaniem bagażu aż do wymarszu.
 2. Nie ma możliwości dostępu do bagażu podczas dnia.
 3. Wieczorem Pielgrzymi odbierają swoje bagaże od chwili rozpoczęcia kolacji. Nie ma możliwości pozostawienia jakiejkolwiek sztuki bagażu na noc w samochodzie bagażowym.
 4. Za bagaże, które nie zostały odebrane przez Pielgrzymów wieczorem Służba Transportu nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Bagaż przyjmuje i wydaje Służba Transportu.
 6. Zabronione jest samodzielne ładowanie bagażu na samochód i zabieranie bagażu z samochodu.
 7. Maksymalna waga bagażu to 25kg/osobę.

7.Postanowienia końcowe

 1. Pielgrzymowi może zostać udzielone publiczne upomnienie za naruszenie Regulaminu. Upomnienie ma na celu uświadomić Pielgrzymowi, nad czym powinien w szczególności pracować podczas Pielgrzymki, aby osiągnąć jak największe korzyści duchowe.
 2. Upomnienia może udzielić Kierownik Pielgrzymki, a w jego imieniu również Przewodnik, Kwatermistrz i członkowie Służby Porządkowej.
 3. Pielgrzym może zostać usunięty z Pielgrzymki za rażące naruszenie Regulaminu. Decyzję o usunięciu Pielgrzyma z Pielgrzymki podejmuje Kierownik Pielgrzymki lub upoważniony przez niego kapłan.
 4. Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania przez kogokolwiek obciąża w całości samą tę osobę. Dotyczy to zarówno Organizatora, jak i członków Służby Ruchu, Służby Medycznej, Służby Transportu oraz wszystkich pozostałych pielgrzymów. Natomiast odpowiedzialność cywilnoprawna za ewentualne szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią obciąża w całości jej rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Organizator, ani żaden członek Służby Porządkowej, Służby Ruchu, Służby Medycznej, czy Służby Transportu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pielgrzymów wskutek nieprzestrzegania Regulaminu.
 6. Wiążącej interpretacji Regulaminu dokonuje Kierownik Pielgrzymki lub upoważniony przez niego kapłan.

8.Grupa Duchowa

 1. Grupa Duchowa Pielgrzymki jest częścią Pielgrzymki. Tworzą ją te osoby, które z jakichkolwiek powodów nie udają się w drogę, a pragną mieć udział w dobrach duchowych Pielgrzymki.
 2. Uczestnikiem Grupy Duchowej może być każdy, kto tego pragnie i uzyska na to zgodę swego spowiednika.
 3. Uczestnicy Grupy Duchowej łączą się duchowo w modlitwie i pokucie z Pielgrzymami będącymi w drodze przez praktykowanie ćwiczeń pobożnych (modlitwa, asceza i pokuta).
 4. Zakres pobożnych ćwiczeń, o których mowa powyżej, każdy uczestnik Grupy Duchowej musi uzgodnić ze swoim spowiednikiem.