INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przedstawiamy poniższą informację.

§ 1. WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. O. Damiana de Veuster, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 32 (dalej „Fundacja”). W sprawach przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres info@piusx.org.pl

§ 2. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu przekazywania Pani/Panu informacji związanych z działalnością Fundacji, a przede wszystkim zapisania Pani/Pana na 30. Pieszą Międzynarodową Pielgrzymkę Tradycji Katolickiej na Jasną Górę oraz wysyłania informacji drogą mailową i pocztową (art. 6 ust. 1 lit (a) RODO).

§ 3. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak związane z zapisaniem na Pielgrzymkę.

§ 4. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa i nie będą udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom.

§ 5. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Pana/Panią swojej zgody na takie przetwarzanie.

§ 6. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/ Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

§ 7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Fundacja pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/ Panu w szczególności następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

§ 8. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§ 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODMIOTÓW
SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
(„EOG”) LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Fundacja nie będzie udostępnić Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.