INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In verband met de uitvoering van de voorschriften van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”), presenteren wij de volgende informatie.

§ 1. AANWIJZING VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De beheerder van uw persoonsgegevens is de Stichting Pater Damiaan de Veuster, 04-886 Warschau, Garncarska 32 (hierna te noemen de “Stichting”). Voor zaken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@piusx.org.pl

§ 2. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u informatie te verstrekken over de activiteiten van de Stichting en vooral om u in te schrijven voor de 30. Internationale Wandelbedevaart van de Katholieke Traditie naar Jasna Góra en het verzenden van informatie per e-mail en post (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

§ 3. VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar het is verbonden aan het aanmelden voor de Bedevaart.

§ 4. INFORMATIE OVER DE ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in punt 2 genoemde doeleinden, mogen uw persoonsgegevens alleen ter beschikking worden gesteld aan overheidsinstanties en entiteiten die openbare taken uitvoeren of namens overheidsinstanties optreden, voor zover en voor de doeleinden die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen en niet aan andere entiteiten ter beschikking worden gesteld.

§ 5. TERMIJNEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u uw toestemming voor een dergelijke verwerking intrekt.

§ 6. PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor profilering van u of voor geautomatiseerde besluitvorming over u.

§ 7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De Stichting wil u verzekeren dat alle personen van wie de Stichting persoonsgegevens verwerkt, passende rechten hebben op grond van de AVG. In dit verband heeft u met name de volgende rechten:
1. het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, met inbegrip van het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
2. het recht om rectificatie (correctie) van persoonsgegevens te vragen – in het geval dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn;
3. het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens (het zogenaamde “recht op vergetelheid”);
4. het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

§ 8. RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

§ 9. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

§ 10. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN ENTITEITEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

De Stichting zal uw persoonsgegevens niet delen met entiteiten die buiten de EER zijn gevestigd.